Pravidlá JUDO

Výber niektorých základných pravidiel JUDO
a ustanovení Súťažného poriadku Slovenského zväzu JUDO pre rok 2018

Súťažný poriadok spolu s pravidlami džuda je základným predpisom upravujúcim:

  • štruktúru súťaží
  • pravidlá pre poriadanie súťaží
  • pravidlá pre konanie účastníkov súťaží

Je záväzným predpisom pre všetkých členov Slovenského zväzu JUDO.

Dokonalé osvojenie si a rešpektovanie jednotlivých ustanovení súťažného poriadku je povinnosťou pre všetkých priamych aktérov turnajov a jednotlivých stretnutí a je výhodou z hľadiska jeho využitia či už v tréningovom procese alebo priamo na turnaji.

Súťažný poriadok schválený VV SZJ je k dispozícii na www.judo.sk.